Privacy-verklaring

1 – Identiteit

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Egofix verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens. Bedrijfsgegevens: Egofix, Zutphenseweg 23, 7418 AG Deventer. Tel: 06 12 50 88 37 E-mail:info@egofix.nl Website: www.egofix.nl KvK: 76532283

2 – Persoonsgegevens die worden verwerkt

Egofix kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Egofix, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Egofix verstrekt. Egofix kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, Adres en Woonplaats (NAW) gegevens
 • Medische gegevens (indien relevant)
 • Overige persoonlijke informatie benodigd voor het psychodynamisch traject.
 • Technische gegevens zoals:
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Internetbrowser en apparaat type

3 – Waarom heeft Egofix deze gegevens nodig?

Egofix verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail, whatsapp en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Tevens verwerkt Egofix de persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende diensten binnen het kader van de met u gesloten (behandel) overeenkomst. Daarnaast gebruikt Egofix uw gegevens om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen of u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Egofix kan uw persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst, bestaande uit het verlenen van psychodynamische therapie, coaching en/of training. De persoonsgegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, bij afwezigheid van de hoofdbehandelaar.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing/intervisie.

Als Egofix vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Egofix u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

4 – Hoe lang bewaart Egofix uw gegevens?

Egofix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is volgens de daarvoor wettelijk vastgelegde termijnen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar veilig bewaard in een digitale kluis of in een afgesloten kast/ruimte.

5 – Websitebezoek

Op de website van Egofix worden de algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden.

6 – Rechten van cliënten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

– Het recht op dataportabiliteit

Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Ook kunt u vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen hier dus niet onder. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren. Bij het recht op data portabiliteit moet Egofix de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Egofix is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te verstrekken

– Het recht op vergetelheid

Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit recht houdt in dat Egofix in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als u (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig; Egofix heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Egofix ze heeft verzameld of ze heeft verwerkt.
 • Intrekken toestemming. De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Egofix voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen directe marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van Egofix om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking. Egofix verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn. Egofix is bewaart de gegevens, indien er geen gebruik wordt gemaakt door de cliënt van het recht op vergetelheid, zo lang als het cliëntendossier bestaat (zie artikel 4)

– Het recht op inzage.

Dat is het recht om de persoonsgegevens die Egofix van u verwerkt in te zien. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. U heeft het recht om te vragen welke gegevens Egofix van u heeft. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.

– Het recht op rectificatie en aanvulling.

Het recht om de persoonsgegevens die Egofix verwerkt te wijzigen. Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen. Egofix is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die Egofix verwerkt juist zijn. En dat Egofix deze gegevens actualiseert als dat nodig is. Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor Egofix die verwerkt onjuist? Dan is Egofix verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Dus ook als de cliënt Egofix erop wijst dat zijn/haar gegevens niet kloppen of onvolledig zijn.

– Derde partijen informeren

Heeft Egofix onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt? Dan moet Egofix de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven. Als een betrokkene daar om vraagt, moet Egofix ook vertellen welke organisaties zij op die manier heeft geïnformeerd.

– Het recht op beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Mensen hebben in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist. Geeft iemand aan dat Egofix onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag Egofix deze gegevens niet gebruiken zolang Egofix nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.
 • De verwerking is onrechtmatig. Egofix mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de betrokkene wil niet dat Egofix de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen.
 • Gegevens zijn niet meer nodig. Egofix heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor Egofix ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.
 • Betrokkene maakt bezwaar. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Egofix stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Egofix dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Egofix zwaarder wegen, mag Egofix de gegevens niet verwerken.

– Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan.

– Direct marketing

Gebruikt Egofix persoonsgegevens voor direct marketing, dan hebben betrokkenen altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken staat onder iedere e-mail die Egofix verstuurt vermeld. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor directmarketing, dan moet Egofix hier direct mee stoppen.

– Het recht om bezwaar te maken:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Egofix moet u informeren over het recht op bezwaar. Dit moet Egofix doen uiterlijk op het moment van het eerste contact met u. Egofix informeert u hierover door middel van het privacyreglement en tevens besteedt Egofix hier nog aandacht aan tijdens het intake gesprek.

– Verzoek binnen 1 maand uitvoeren:

Egofix is in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en u ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd, tenzij Egofix volgens de AVG niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Maar ook dan moet Egofix u dat binnen 1 maand laten weten.

– Verzoek binnen 3 maanden uitvoeren:

In uitzonderlijke gevallen mag Egofix binnen 3
maanden reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek heel complex is. Maar
ook dan geldt dat Egofix u wel binnen 1 maand moeten laten weten dat zij meer tijd nodig
heeft het verzoek uit te voeren. Voor meer informatie: zie www.rijksoverheid.nl –
zoek op AVG en WGBO en Autoriteit Persoonsgegevens/

– Het recht op duidelijke informatie / informatieplicht onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een therapeut informatieplicht.

Dit betekent dat Egofix verplicht is om nieuwe en bestaande cliënten duidelijk te informeren over wat Egofix met hun persoonsgegevens doet. Egofix informeert en wijst cliënten op hun privacy rechten door middel van deze privacyverklaring. Nieuwe cliënten worden gewezen op deze privacyverklaring die te vinden is op de website www.egofix.nl als hun eerste afspraak bevestigd wordt door Egofix. Dit geldt tevens voor de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Egofix. Daarnaast wijst Egofix de cliënt in het intake gesprek mondeling nogmaals op alle rechten die een cliënt heeft en heeft de cliënt de ruimte om eventuele vragen hierover te stellen.

7 – Verantwoordingsplicht

Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dit betekent dat Egofix aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat Egofix aan de AVG voldoet. Egofix moet onder meer kunnen laten zien dat ze cliënten goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Egofix wijst alle cliënten op deze privacyverklaring. De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij Egofix om aan te tonen dat Egofix aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht (accountability) levert Egofix een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. De nieuwe regels dwingt Egofix om goed na te denken over hoe Egofix persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat Egofix moet kunnen aantonen dat de verwerkingen door Egofix aan de regels van de AVG voldoen. Egofix moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, juistheid. Ook moet Egofix kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van cliënten te beschermen. Egofix is verplicht om vanaf 25 mei 2018 verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

8 – Beveiligen

Egofix neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

9 – Klachten

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of u wenst meer informatie over de beveiliging van door Egofix verzamelde persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met Egofix, Keulenstraat 10, 7418 ET, Deventer. T 06 12 5 088 37 E info@egofix.nl

Egofix zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van Egofix m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met Egofix bespreken. Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met Egofix kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. Met uw klacht/tip kunt u  bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.

10 – Geautomatiseerde besluitvorming

Egofix neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

11 – Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Egofix gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Egofix gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (zoals taalvoorkeur) onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/