Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Egofix, Zutphenseweg 23, 7418 AG Deventer, Kvk nr 76532283

Egofix houdt zich aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging (VBAG).

Egofix is aangesloten bij de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Egofix behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal in dat geval de reden opgeven.

Eerst zal er een intake gesprek plaatsvinden. Na afloop van dit gesprek ontvangt de cliënt een betaalverzoek. Als de cliënt aangeeft door te willen met de begeleiding van Egofix, dan zal er een vervolgafspraak worden gemaakt voor de 1e sessie.

Particulieren ontvangen na iedere individuele sessie een betaalverzoek met daarbij de vraag om deze direct te betalen.

Voor zakelijke cliënten geldt dat men de offerte betaalbaar stelt voordat de behandeling plaatsvindt (als er een maatwerk offerte is opgesteld). Als de voorkeur uitgaat naar losse sessies geldt ook voor de zakelijke cliënt dat deze direct na een sessie een betaalverzoek ontvangt met het verzoek deze direct betaalbaar te stellen.

Ook kan een zakelijke cliënt kiezen voor een zgn ‘Egofix Traject’ waarbij het mogelijk is om sessies te combineren (individueel en in een groep). Zo’n traject is aftrekbaar en in één keer te factureren. Deze kan naar wens worden opgesteld, afhankelijk van de behoefte.

Zowel voor particulieren als voor zakelijke cliënten is het mogelijk om na iedere sessie de behandeling te stoppen.

Cliënten ondertekenen bij aanvangst een behandelovereenkomst. Door deze overeenkomst te ondertekenen gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacy statement.

Egofix houdt een cliëntendossier bij met daarin de persoonlijke gegevens van de cliënt. In het dossier houdt Egofix aantekeningen bij van de sessie(s) en andere relevante documenten zoals het intakeformulier en de ondertekende behandelingsovereenkomst. Op dit dossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

De cliënt zal voor de eerste sessie een intakeformulier naar waarheid invullen. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld.

Gemaakte afspraken kunnen cliënten tot 24 uur (werkdagen) voor de sessie annuleren. Indien een afspraak binnen 24 uur wordt geannuleerd, of bij het vergeten van de afspraak, komt deze te vervallen en is de cliënt de sessiekosten aan Egofix verschuldigd.

Indien de cliënt een klacht heeft dan zal Egofix er alles aan doen om dit op een goede en respectvolle manier op te lossen. Als de cliënt en Egofix er samen niet uitkomen dan kan de cliënt kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt de client bij het formuleren van de klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met de client wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor de klacht. De klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. Heeft de client hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir. E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.

Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt en hoe de cliënt de sessie heeft ervaren. Egofix adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten.

Egofix aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie belanghebbende, informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

Egofix behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (m.u.v. middelen op arts receptuur). Indien blijkt dat cliënt onder invloed is vervalt de sessie en worden de kosten niet gecrediteerd.

Als cliënt sluit je samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin de rechten en plichten van beide zijden zijn vastgelegd. Deze behandelingsovereenkomst dient door cliënt ondertekend te worden en voorzien van dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.