Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Egofix, zoals deze beschikbaar is gesteld door Egofix. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Egofix is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Egofix.

Indien van toepassing

Voor alle informatie die op onze website staat geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit.

Egofix streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaardt Egofix daarvoor geen aansprakelijkheid.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Egofix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Dit is de meest recente versie van de disclaimer van Egofix. Mochten er wijzigingen in deze disclaimer aangebracht worden, dan wordt deze pagina geactualiseerd.