FAQ2022-05-18T12:23:49+02:00

Veelgestelde vragen

Is Egofix lid van een beroepsvereniging?2022-06-21T12:08:10+02:00

Ja, Egofix is aangesloten bij de VBAG en daarmee ook de RBCZ

Can I contact Egofix personally, or do I need a reference from my doctor?2022-06-20T12:43:30+02:00

You don’t need a reference from your doctor.

Kan ik rechtstreeks Egofix benaderen, of heb ik een doorverwijzing van mijn huisarts nodig?2022-06-20T12:43:35+02:00

Een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.

What service does Egofix offer?2022-05-18T12:20:26+02:00
 • A personal traject (psychosocial assistance/coaching)
 • Multiple days of training constellations
 • Multiple days of training for inner child work
Welke diensten biedt Egofix aan?2022-05-18T12:20:26+02:00
 • 1 op 1 traject (psychosociale begeleiding/coaching)
 • Meerdaagse training opstellingen
 • Meerdaagse training Innerlijk kind werk
Will my health insurance pay for the therapy?2022-06-20T12:48:29+02:00

In some cases Egofix trajects are partly compensated by your health insurance. Check your health insurance company for more information. You might also get compensation through:

 • PGB (pgb.nl)
 • Employer
 • Arboservice
 • Taxes (belastingdienst.nl)
Kan ik de therapie vergoed krijgen door mijn zorgverzekeraar?2022-05-18T12:19:52+02:00

In sommige gevallen kun je sessies bij Egofix (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Check de voorwaarden bij je zorgverzekeraar. Soms is vergoeding ook mogelijk via:

 • PGB (pgb.nl)
 • Werkgever
 • Arbodienst
 • Belastingdienst (belastingdienst.nl)
Is a business Egofix traject deductable?2022-05-18T12:18:40+02:00

Yes.

Is een Egofix traject aftrekbaar?2022-05-18T12:18:40+02:00

Ja.

What is the expected period for an Egofix traject?2022-05-18T12:18:06+02:00

That depends on de client’s demand, but mostly they are brief trajects (an average of 6-7 sessions).

Wat is de verwachte doorlooptijd van een Egofix traject?2022-05-18T12:18:24+02:00

Dit is afhankelijk van de vraag van de cliënt, maar veelal zijn dit kortdurige trajecten (gemiddeld 6-7 sessies).

Can an Egofix traject be parallel to a re-integration traject?2022-05-18T12:17:34+02:00

Yes, that is advisable, because reintegration is a perfect moment to reflect.

Kan een Egofix parallel lopen aan een reïntegratie traject?2022-05-18T12:17:34+02:00

Ja, dat is zelfs aan te raden aangezien een reïntegratie een perfect moment is voor bezinning.

What may Egofix mean for my company?2022-05-18T12:16:42+02:00
 • gain insight on an organisatory and strategical level with the help of an organisational constellation
 • Training on the job for executives
 • Making group dynamics/entrapments within teams understood with the help of organisational constellations
 • Conducting clients with a burn-out and stress complaints
 • Intermediary/mediator between company doctor, company and client with re-integration trajects
 • Personal development trajects
 • Support during changing trajects of executives and teams
Wat kan Egofix voor mijn bedrijf betekenen?2022-05-18T12:16:53+02:00
 • Inzicht verschaffen op organisatorisch en strategisch niveau met behulp van organisatieopstellingen
 • Training on the job voor leidinggevenden
 • Inzichtelijk maken groepsdynamiek/verstrikkingen binnen teams met behulp van organisatieopstellingen
 • Begeleiden van cliënten bij burn out en overspannenheidsklachten.
 • Intermediair/mediator tussen bedrijfsarts, bedrijf en cliënt bij reïntegratie trajecten.
 • Persoonlijk ontwikkeltrajecten
 • Begeleiding tijdens verandertrajecten van leidinggevenden en teams.
Should my doctor and/or company be involved in my traject, could they also contact Egofix to discuss my case?2022-05-18T12:15:33+02:00

Sure, but only after consulting you as the client concerned.

Indien mijn huisarts en/of bedrijf betrokken is bij mijn traject, kan deze dan ook met Egofix contact hebben om over mijn casus te overleggen?2022-05-18T12:15:33+02:00

Zeker, maar altijd alleen in overleg met jou als cliënt.

Is there something wrong with you if you see a psychotherapist?2022-05-18T12:15:02+02:00

No, everyone bumps into certain situations in their lives, therefore we are able to grow as a person. You could enter every vital question into a traject and it testifies that every person concerned takes responsibility for his/her own life/health.

Is er iets mis met je als je naar een psychotherapeut gaat?2022-05-18T12:15:02+02:00

Nee, iedereen loopt tegen dingen aan in het leven, daardoor zijn we in staat om te groeien als mens. Elke (levens)vraag zou je in kunnen brengen in een traject en het getuigd ervan dat de persoon in kwestie verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen gezondheid/leven.

How do I know that Egofix trustfully handles my personal information, and also the information which is being exchanged during the supportive traject?2022-05-18T12:13:55+02:00

Egofix will do anything to protect the files. Personal information will be kept separately from the files which are also anonymous. Files are kept in a safe way digitally, and there is an agreement with therapeutic colleagues that should something unexpected happen and the files need to be handled by a colleague. Information and paper files will only be kept in a locked cupboard during the traject. As soon as this is over, the paper files will be digitalized and destroyed. Egofix maintains professional secrecy and will not share information from the traject with third parties, unless a client specifically asks to.

Hoe weet ik dat Egofix vertrouwelijk omgaat met mijn persoonlijke gegevens en de informatie die gedurende het begeleidingstraject ter sprake komt?2022-05-18T12:13:55+02:00

Egofix doet er alles aan om de dossiers te beveiligen. Persoonsgegevens worden apart bewaard van de dossiers en deze zijn tevens geanonimiseerd.

Dossiers worden beveiligd digitaal opgeslagen en er zijn afspraken gemaakt met collega therapeuten indien er zich iets onverwachts voordoet en de dossiers overgenomen dienen te worden door een collega.

Aantekeningen en papieren dossiers worden alleen gedurende het traject in een afgesloten kast bewaard. Zodra het traject is afgesloten worden papieren dossiers gedigitaliseerd en vernietigd.

Egofix heeft een beroepsgeheim en zal geen informatie die uit het traject komt met derden delen, tenzij hier door cliënt specifiek om wordt gevraagd.

How long will my personal information be kept?2022-05-18T12:13:19+02:00

Egofix is obliged to save the files of clients for 20 years.

Hoe lang moeten mijn gegevens worden bewaard?2022-05-25T13:46:46+02:00

Egofix is verplicht om het dossier van cliënten 20 jaar lang te bewaren

When I am in a Physical Health Traject can I start an Egofix traject?2022-05-18T12:12:36+02:00

Yes you can, but only after consulting the physical Health consultant or your doctor so the service is substitutional and will not harm the Physical Health traject.

Kan ik parallel aan een GGZ traject een traject bij Egofix aangaan?2022-05-18T12:12:36+02:00

Zeker, echter alleen in overleg met de GGZ begeleider/Huisarts zodat de dienst aanvullend is en het bestaande GGZ traject niet zal belemmeren.

Does Egofix prescribe medication?2022-05-18T12:12:04+02:00

No.

Schrijft Egofix medicatie voor?2022-05-18T12:12:04+02:00

Nee.

Can you start an Egofix traject if you are on medication?2022-05-18T12:11:34+02:00

During the intake session use of medication will be discussed and it will be also decided if this forms an obstruction for an Egofix traject.

Kun je een Egofix traject aangaan als je medicatie gebruikt?2022-05-18T12:11:34+02:00

Tijdens de intake wordt medicijngebruik besproken en tevens bepaald of dit belemmerend is voor een Egofix traject

How much does a session at Egofix cost?2022-05-18T12:10:37+02:00

Egofix charges various tariffs for business and private trajects. See our tariffs.

Wat kost een sessie bij Egofix?2022-05-18T12:10:37+02:00

Egofix hanteert verschillende tarieven voor zakelijke en particuliere trajecten. Bekijk hiervoor onze tarieven.

What will the result be for me if I start a traject with Egofix?2022-05-18T12:09:38+02:00

That depends on the question. At work one experiences more sincerity, trust and a better cooperation. You are in touch with yourself better and can act from within. So: authenticity. The client’s health will improve, which will also be noticed in your private situation. The balance between work and your private life will also improve.

Wat levert het mij op als ik een traject aanga bij Egofix?2022-05-18T12:09:38+02:00

Dit is afhankelijk van de vraag. Op het werk ervaart men meer openheid, vertrouwen en een betere samenwerking. Je staat beter in contact met jezelf en kunt vanuit jezelf handelen. Authentiek dus.

De gezondheid van de cliënt zal toenemen en dat merkt men ook in de privé situatie. Balans tussen werk en privë zal daarmee ook toenemen.

How quickly can I be served by Egofix?2022-05-18T12:08:57+02:00

Egofix does not handle waiting lists, so you can almost immediately begin a traject.

Op welke termijn kan ik bij Egofix terecht?2022-05-18T12:08:57+02:00

Egofix werkt niet met wachtlijsten. Daarom kun je vrijwel direct een traject starten.

What is the expected period for an Egofix traject?2022-06-20T13:15:56+02:00

That depends on de client’s demand, but mostly they are brief trajects (an average of 6-7 sessions).

Wat is de verwachte doorlooptijd van een Egofix traject?2022-05-18T12:08:19+02:00

Dit is afhankelijk van de vraag van de cliënt, maar veelal zijn dit kortdurige trajecten (gemiddeld 6-7 sessies).

Why (preventive) psychotherapy?2022-05-18T12:07:19+02:00

Everyone has questions or doubts every now and then, or experiences body complaints that we blame on stress or “I have been busy”. We are inclined to play it down and to accept it as being normal. If we do that too long, a burnout lies in wait. Authenticity is listening to yourself and act accordingly. A preventive Egofix traject can help you with that and thus prevent a state of tension, a burnout or even depression.

Waarom (preventief) psychotherapie?2022-05-18T12:07:19+02:00

Iedereen zit wel eens met vragen, twijfels of ervaart lichamelijke klachten die we toewijden aan stress of ‘ik ben druk geweest’. We zijn genegen om het te bagetaliseren en te accepteren alsof het erbij hoort. Als we dat te lang doen, dan ligt burn-out op de loer. Authenticiteit is naar jezelf luisteren en van daaruit handelen. Een preventief Egofix traject kan jou daarbij helpen en zo spanningsklachten, burn-out of zelfs depressie voorkomen.

What techniques does a psychodynamic therapist use?2022-05-18T11:05:00+02:00

Een psychodynamisch therapeut is niet alleen opgeleid in cognitieve en gedragswetenschappelijke behandelingstechnieken, maar tevens in de volgende moderne en effectieve therapeutische technieken:

Coaching techniques, (EMDR) Trauma therapy, Family and Organizational constellations, Holistic Burn-out and Depression, Hypnotherapy, Inner Child work, NLP, Provocative therapy, RET, Regressiontherapy, Relationtherapy, Therapeutical work with elderly, Therapeutical work with children, Voice Dialogue, Bio Energetics

Welke technieken gebruikt een psychodynamisch therapeut?2022-05-18T11:50:20+02:00

Een psychodynamisch therapeut is niet alleen opgeleid in cognitieve en gedragswetenschappelijke behandelingstechnieken, maar tevens in de volgende moderne en effectieve therapeutische technieken:

Coaching technieken, (EMDR) Traumatherapie, Familie en Organisatieopstellingen, Holistisch kijken naar Burn-out en Depressie, Hypnotherapie, Innerlijk Kind werk, NLP, Provocatieve therapie, RET, Regressietherapie, Relatie therapie, Therapeutisch werken met ouderen, Therapeutisch werken met kinderen, Voice dialogue, Bio Energetica

What service does Egofix offer?2022-05-18T11:03:47+02:00
 • Organizational/Company constellations
 • Organizational advice as regards Leadership
 • Training on the job for executives
 • Individual (psychosocial/coaching) support trajects
 • Multiple days of training constellations
 • Multiple days of training for inner child work
Welke diensten biedt Egofix?2022-12-09T15:56:22+01:00
 • Organisatie/bedrijfsopstellingen
 • Organisatie advies op gebied van leiderschap
 • Training on the job voor Leidinggevenden
 • Individuele (psychosociale/coaching) begeleidingstrajecten
 • Meerdaagse training opstellingen
 • Meerdaagse training Innerlijk kind werk
Go to Top